گروه بازرگانی حرفه ای

گروه بازرگانی موسسه مسلط به آخرین آیین نامه ها و قوانیین بازرگانی جمهوری اسلامی ایران

می باشد . این گروه بازاریابی همایش برای جذب اسپانسر مالی و معنوی، واگذاری غرفه و ثبت نام در همایش ها ، فعالیت می کنند .

 
 
ساختار اصلی این مجموعه شکل گرفته از بخش‌ها و کمیته‌های زیر می‌باشد:
  • جذب اسپانسری
  • فروش غرفه
  • کمیته برنامه‌ریزی و ارزیابی همایش
  • کمیته‌های اجرایی و تشریفات